Image
Top
Menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. CO OPISUJE NINIEJSZA POLITYKA?

Niniejsza Polityka prywatności („Polityka„) zawiera informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Los Mejores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie („Los Mejores”, „Administrator”, „my”), w tym w szczególności określa rodzaje danych osobowych, które gromadzi Los Mejores, wyjaśnia w jaki sposób i dlaczego Los Mejores gromadzi i wykorzystuje poszczególne dane osobowe, wyjaśnia kiedy i dlaczego Los Mejores będzie dzielić się danymi osobowymi z innymi podmiotami oraz przedstawia prawa i możliwości podmiotów danych, jeśli chodzi o przetwarzanie ich danych osobowych.

Polityka znajduje zastosowanie, jeżeli jesteś:

 • użytkownikiem strony internetowej losmejores.pl („Serwis”);
 • użytkownikiem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie;
 • klientem Los Mejores, tj. osobą fizyczną, z którą Los Mejores zawarł umowę o świadczenie usług („Klient”) lub przedstawicielem / reprezentantem któregokolwiek z klientów Los Mejores („Przedstawiciel Klienta”);
 • osobą fizyczną zainteresowaną ofertą Los Mejores z zakresu świadczonych usług i kontaktującą się z Los Mejores w celu pozyskania danych informacji lub nawiązania współpracy („Potencjalny Klient”) albo osobą reprezentującą lub występującą z ramienia podmiotu zainteresowanego usługami świadczonymi przez Los Mejores („Przedstawiciel Potencjalnego Klienta”);
 • dostawcą, tj. osobą dostarczającą na rzecz Los Mejores określone towary lub usługi („Dostawca”) albo osobą reprezentującą lub występującą z ramienia któregokolwiek z dostawców Los Mejores („Przedstawiciel Dostawcy”);
 • kandydatem do pracy, osobą biorącą udział w prowadzonych przez Los Mejores procesach rekrutacyjnych i udostępniającą Los Mejores w tym celu swoje dane osobowe („Kandydat do Pracy”);
 • odbiorcą działań marketingowych Los Mejores, tj. adresatem e-mailingu lub innej formy marketingu prowadzonego przez Los Mejores („Odbiorca Marketingu”).

Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Los Mejores spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000712282, NIP: 5252735318, REGON: 369182972.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem korespondencyjnie, na adres siedziby Administratora lub pod adresem e-mail: ado@losmejores.pl.

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W związku z tym, że przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnych podstawach prawnych określonych w RODO, w celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności

Dane osobowe użytkowników Serwisu (w tym także adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies) przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia za pośrednictwem Serwisu usług drogą elektroniczną w zakresie, w jakim Administrator udostępnia użytkownikom Serwisu treści lub funkcjonalności zawarte w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu analizy aktywności użytkowników Serwisu, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług, poprawy funkcjonalności Serwisu i jego utrzymania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Aktywności użytkownika Serwisu, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zgromadzone w ten sposób informacje przetwarzane są przez Administratora przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług i udostępnianiem funkcjonalności w ramach Serwisu. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania nim, a także w celach analitycznych i statystycznych, co stanowi realizację jego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Google Analytics

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu i umożliwiają analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli aktywowano na stronie anonimizację IP, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony tylko w wyjątkowych przypadkach. W imieniu operatora Serwisu, Google korzystał będzie z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz świadczenia operatorowi innych usług związanych z ruchem na stronie i korzystaniem z Internetu.

Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, jeśli pobierzesz i zainstalujesz wtyczkę (plug-in) do przeglądarki, dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Korzystamy z Google Analytics, aby analizować korzystanie z naszego Serwisu i regularnie go ulepszać. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującej dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystanie z formularza kontaktowego

Administrator udostępnia w Serwisie elektroniczny formularz kontaktowy, za pośrednictwem którego użytkownik Serwisu może skontaktować się w wybranej sprawie z Administratorem. Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania adresu e-mail, przeznaczonego do kontaktu z użytkownikiem. Użytkownik może również uzupełnić (fakultatywnie) pole z treścią wiadomości. W treści wiadomości użytkownik może podać dodatkowo dowolne dane, o ile uzna, że usprawni to kontakt lub obsługę wiadomości. Podanie adresu e-mail jest wymagane w celu nawiązania kontaktu oraz przyjęcia i obsługi wiadomości, a jego niepodanie skutkuje brakiem możliwości wysyłki wiadomości za pośrednictwem formularza. Podanie przez użytkownika innych danych jest dobrowolne, zaś w przypadku ich podania Administrator przyjmuje, że użytkownik Serwisu wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

Zbierane za pośrednictwem formularza dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:

 • na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, tj. w celu skontaktowania się z Tobą i obsługi wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych, co jest niezbędne dla realizacji uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, a także swoich usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • na podstawie Twojej zgody, w przypadku podania danych osobowych, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu i obsługi wiadomości przesłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Realizacja odpłatnej umowy o świadczenie usług

Administrator świadczy na rzecz swoich Klientów odpłatne usługi z zakresu szeroko pojętego marketingu i reklamy. W ramach świadczenia usług Administrator przetwarza dane osobowe Klientów, z którymi zawarł wiążącą umowę o współpracy oraz ich przedstawicieli lub reprezentantów. Wśród przetwarzanych danych osobowych mogą znaleźć się w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, stanowisko / funkcja, adres e-mail, nr telefonu, a także informacje dot. łączącej Klienta z Administratorem umowy i warunków jej realizacji. Może się zdarzyć, że dane osobowe Klienta lub jego reprezentanta będą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów:

 • w celu zawarcia i wykonania zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług / umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej, w zakresie w jakim przepisy te odnoszą się do wystawiania i archiwizacji dokumentów sprzedaży – faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących i in. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Przedstawicieli Klientów przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak podjęcie czynności niezbędnych przed zawarciem umowy z Klientem, zawarcie i realizacja zawartej umowy o świadczenie usług / umowy o współpracy, bieżący kontakt i utrzymywanie relacji biznesowych, prowadzenie działań marketingowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nawiązywanie współpracy z Los Mejores

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Los Mejores z zakresu świadczonych usług i kontaktujesz się z Los Mejores w celu pozyskania danych informacji lub nawiązania współpracy (w imieniu swoim bądź podmiotu, który reprezentujesz), Administrator może zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe uzyskane w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań. Mogą to być w szczególności dane takie jak: imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności gospodarczej, dane kontaktowe, informacje dotyczące zapotrzebowania na usługi świadczone przez Los Mejores oraz inne dane – jeżeli dobrowolnie postanowiłeś/-aś je nam przekazać. Twoje dane mogą także pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Administrator przetwarza dane osobowe Potencjalnych Klientów:

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty na wyraźne życzenie osoby zainteresowanej, bieżący kontakt w związku z ofertą, utrzymanie relacji, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu podjęcia działań na żądanie Potencjalnego Klienta, niezbędnych przed zawarciem umowy o świadczenie usług / umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane osobowe Przedstawicieli Potencjalnego Klienta przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak przedstawienie oferty Los Mejores, bieżący kontakt w związku z ofertą, utrzymanie relacji, podjęcie czynności niezbędnych przed zawarciem umowy z Klientem, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zaopatrywanie nas w usługi i towary

Administrator przetwarza dane osobowe swoich Dostawców oraz ich przedstawicieli lub reprezentantów. Wśród przetwarzanych danych osobowych mogą znaleźć się w szczególności dane takie jak: imię, nazwisko, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej, adres korespondencyjny, NIP, REGON, nr rachunku bankowego, stanowisko / funkcja, adres e-mail, nr telefonu, a także informacje dot. łączącej Dostawcę z Administratorem umowy. Może się zdarzyć, że dane osobowe Dostawcy lub jego reprezentanta będą pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

Dane osobowe Dostawców przetwarzane są przez Administratora:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości i Ordynacji podatkowej, w zakresie w jakim przepisy te odnoszą się do archiwizacji dokumentów sprzedaży – faktur VAT, faktur korygujących, duplikatów faktur oraz not korygujących i in. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak utrzymywanie relacji biznesowych, bieżący kontakt, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe Przedstawicieli Dostawców przetwarzane są przez Administratora do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak podjęcie czynności niezbędnych przed zawarciem umowy z Dostawcą, zawarcie i realizacja zawartej z Dostawcą umowy, bieżący kontakt i utrzymywanie relacji biznesowych, ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Rekrutacje

Jeżeli kandydujesz do pracy w Los Mejores Administrator zbiera informacje uzyskiwane od Ciebie w trakcie prowadzonego procesu rekrutacyjnego. Będą to w szczególności dane osobowe zawarte w przesłanych przez Ciebie dokumentach aplikacyjnych lub przekazane przez Ciebie w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych, korespondencji e-mail i spotkań rekrutacyjnych.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Kandydatów do Pracy odbywa się:

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • na podstawie zgody Kandydata do Pracy, w przypadku podania danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wskazany w przepisach prawa, w tym przepisach prawa pracy oraz dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile Kandydat do Pracy wyraził na niniejsze zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak ustalenie lub dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Marketing naszych usług

Administrator może prowadzić działania marketingowe ukierunkowane na pozyskanie nowych Klientów, umocnieniu relacji z Klientami oraz wzmocnieniu marki i wizerunku Los Mejores. Działania te mogą polegać w szczególności na wysyłce e-mailingu marketingowego, kartek okolicznościowych (np. świątecznych) lub innych zamówionych przez użytkownika Serwisu treści, a także na kontakcie telefonicznym.

Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych dla celów marketingu odbywa się:

 • na podstawie zgody udzielonej przez Odbiorcę Marketingu, o ile w danym przypadku jest ona ważną i skuteczną podstawą przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgody mogą być pozyskiwane za pośrednictwem formularzy lub dedykowanych checkbox’ów, zamieszczonych przez Administratora na stronie internetowej Serwisu lub w inny skuteczny sposób, nie wyłączając formy ustnej;
 • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego, pod warunkiem, że zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania pomiędzy Administratorem a Odbiorcą Marketingu, np. gdy Odbiorca Marketingu jest Klientem Administratora lub działa na jego rzecz (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy jest to niezbędne do realizacji celów, w których przetwarzamy Twoje dane osobowe, możemy przekazywać je:

 1. podmiotom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;
 2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe (np. dostawcom systemów i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom usług);
 3. innym podmiotom, w stosunku do których wyraziłeś/-aś zgodę na udostępnienie im swoich danych osobowych lub którym przekazanie Twoich danych osobowych odbywa się na innej, ważnej podstawie prawnej przetwarzania.

W każdym przypadku udostępnienia lub powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w związku z korzystaniem przez Administratora z Google Analytics (patrz pkt 3 Polityki). W przypadku, gdyby Twoje dane miały być przekazywane poza terytorium EOG zapewnimy, aby współpraca z takimi podmiotami odbywała się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i aby zapewniały one odpowiednie standardy ochrony.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Okres przetwarzania przez Administratora danych osobowych zależy przede wszystkim od celu, w jakim przetwarzane są Twoje dane. Co do zasady Administrator przetwarza dane tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji celu, w jakim dane zostały zebrane.

Jeżeli jesteś Klientem lub Dostawcą Los Mejores albo reprezentujesz / występujesz w imieniu któregoś z tych podmiotów, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy zawartej z Tobą lub podmiotem, który reprezentujesz albo przez czas przydatności Twoich danych. Po upływie tego okresu w niezbędnym zakresie przechowujemy Twoje dane przez czas wynikający z obowiązujących wymogów prawnych (np. z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej przez 5 lat). W uzasadnionych przypadkach Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (np. obrony przed roszczeniami).

Jeżeli jesteś Potencjalnym Klientem lub jego Przedstawicielem, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będę one niezbędne do realizacji celu w jakim dane zostały nam przekazane, co do zasady nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Jeżeli przesłałeś nam wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, Twoje dane osobowe będziemy przechowywać do czasu ich przydatności, tj. rozpatrzenia Twojej wiadomości lub zakończenia korespondencji w temacie przesłanej wiadomości.

Jeżeli jesteś Kandydatem do Pracy Twoje dane osobowe będziemy przetwarzali do czasu ukończenia procesu rekrutacji, do którego zgłosiłeś/-aś swój udział. Jeżeli wyraziłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres dwóch lat od momentu ich zebrania. Jeżeli zdecydujesz się cofnąć udzieloną zgodę, Twoje dane osobowe będą przechowywane najdłużej do czasu jej cofnięcia. W uzasadnionych przypadkach dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będą one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Jeżeli jesteś Odbiorcą Działań Marketingowych Los Mejores Twoje dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak będzie to przydatne do realizacji celów marketingowych Los Mejores, nie dłużej jednak niż do czasu cofnięcia udzielonej przez Ciebie zgody (jeżeli stanowi ona ważną i skuteczną przesłankę przetwarzania Twoich danych) lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane przez Administratora.

6.  JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące uprawnienia względem Administratora:

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na jej podstawie do chwili jej wycofania.

Cofnięcie zgody nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi negatywnymi konsekwencjami, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności oferowanych przez Administratora, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dotyczące Cię dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony/-a do uzyskania dostępu do nich oraz informacji o celach przetwarzania danych, kategoriach przetwarzanych danych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach jego ustalenia, o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle danych (jeśli nie pochodzą od Ciebie) oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. Masz również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Jeżeli Twoje dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, masz również prawo zostać poinformowany o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać od Administratora swoje dane osobowe, które mu dostarczyłeś/-aś oraz przesłać te dane innemu, wybranemu administratorowi, pod warunkiem, że przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

O ile jest to technicznie możliwe, masz również prawo żądać, by dotyczące Cię dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Cię danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych.

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych, o ile przetwarzamy je na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać tych danych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie uprawniony do dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych do takich celów.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz prawo żądać od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych, jeżeli:

 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. cofnąłeś/-aś zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
 3. wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 4. wniosłeś/-aś Administratorowi sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego,
 5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
 6. Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Prawo do usunięcia danych osobowych nie ma charakteru bezwzględnego i nie będzie miało zastosowania w przypadkach wskazanych enumeratywnie w art. 17 ust. 3 RODO (np. w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłeś/-aś sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W każdym przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jaki sposób mogę zgłosić swoje żądanie?

W celu skorzystania z powyższych uprawnień skontaktuj się z nami korespondencyjnie lub pod adres e-mail, wskazany w pkt 2 Polityki.

W jakim czasie spełnimy Twoje żądanie?

Administrator udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem dotyczącym przysługujących Ci praw, bez zbędnej zwłoki, przy tym nie później niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, Administrator może przedłużyć ten termin o kolejne 2 miesiące, o czym zostaniesz uprzednio poinformowany/-a.

7. CZY MUSISZ PODAWAĆ NAM SWOJE DANE I SKĄD JE MAMY, JEŚLI NIE POCHODZĄ OD CIEBIE?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale pamiętaj, że odmowa ich podania może uniemożliwić nam realizację celów, w jakich dane są zbierane, np.:

 1. uniemożliwić wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora;
 2. uniemożliwić lub znacznie utrudnić kontakt z Tobą lub przedstawienie Ci oferty, o którą prosisz;
 3. uniemożliwić zawarcie lub realizację zawartej z Tobą umowy.

Jeśli jesteś Przedstawicielem Klienta, Przedstawicielem Potencjalnego Klienta lub Przedstawicielem Dostawcy i nie dostarczyłeś/-aś nam swoich danych osobowych, prawdopodobnie pochodzą one od podmiotu, który reprezentujesz. Twoje dane osobowe mogą również pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy.

8. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃO TWOICH DANYCH?

Administrator na bieżąco monitoruje ryzyko związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych po to, aby dane osobowe były przetwarzane w sposób bezpieczny, chronione za pomocą adekwatnych środków bezpieczeństwa, z zapewnieniem, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba także o to, by jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane na jego zlecenie gwarantowały stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa i dawały odpowiednią gwarancję zabezpieczenia danych.

9. ZMIANY POLITYKI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 1.03.2023 r.